حکم اوقاف متفرقه

مسئله ۱۸۴۰: اگر شخصی سقایه‌ای برای استفاده عموم بنا نمود، یا خانه و کاروانسرائی برای استفاده مسافرین ساخت، یا زمین خود را اختصاص به گورستان داد تا حاکم شرع حکم وقفیت آن‌ها را صادر ننماید از ملکیت مالک خارج نمی‌شود.

مسئله ۱۸۴۱: متولی وقف در تمام موقوفات باید رعایت نظر واقف را بنماید، و اگر خیانت نمود حاکم شرع باید او را عزل کند.