احکام شرکت فاسده

مسئله ۱۸۱۵: شرکت فاسده آن شرکتی است که دو نفر در بدست آوردن اشیاء مباحه مثل هیزم کشی، شکار نمودن، آوردن میوه‌های کوهی شرکت می‌نمایند. در اینگونه شرکت هر یک از طرفین آنچه بدست می‌آوردند مخصوص خود آن می‌باشد و دیگری حق ندارد.

تبصره: اشیاء مباحه، یعنی چیزهائی که هرکس از مردم می‌تواند استفاده نماید.

مسئله ۱۸۱۶: اگر دو شریک برای آب دادن مردم شرکت نمودند که یکی اسب یا وسیله نقلیه دیگر از قبیل گاری یا ماشین باشد، و از دیگری ظرف‌های لازم برای آب، این شرکت صحیح نیست، ولی کسب بین آنان بدینطریق است که اگر کار کننده صاحب وسیله نقلیه بود باید کرایه ظروف را به صاحبش بپردازد، و اگر کار کننده صاحب ظروف بود باید مثل اجرت وسیله نقلیه را به صاحبش بپردازد.

مسئله ۱۸۱٧: در هر شرکت فاسد سود به اندازه سرمایه می‌باشد، یعنی اگر یک شریک در شرکت فاسد یک هزار تومان سرمایه داشت، و شریک دیگر دو هزار تومان، سود بر همین منوال تقسیم می‌گردد یعنی یک بر دو.

مسئله ۱۸۱۸: در تمام شرکت‌ها اگر یکی از دو شریک مرد یا مرتد شد و به کشور کفر پناهنده گردید، شرکت از بین می‌رود و باطل می‌شود.

مسئله ۱۸۱٩: یکی از دو شریک نمی‌تواند زکات مال شریک خود را پرداخت کند مگر با اجازه و دستور او.