احکام شرکت الوجوه

مسئله ۱۸۱۳: شرکت وجوه این است که: دو نفر بدون سرمایه تشکیل شرکت می‌دهند و به قرض و نسیه خرید و فروش می‌نمایند چون سرمایه ندارند، این شرکت وجوه نامیده می‌شود یعنی به آبروی خود خرید و فروش می‌کنند.

مسئله ۱۸۱۴: اگر دو شریک در شرکت وجوه شرط نمودند که آنچه خریداری می‌شود بین آنان مناصفه و استفاده هم مناصفه باشد جائز است، و جائز نیست که خریداری شده بین دو شریک مناصفه باشد و استفاده برای یکی بیشتر از نصف تعیین گردد، ولی اگر شرط نمودند، آنچه خریداری می‌شود بین دو شریک دو بر یک باشد استفاده هم باید بر همین منوال تقسیم گردد.