احکام شرکت الصنائع

مسئله ۱۸۱۰: شرکت صنایع بین دو نفر با هم در انجام دادن کار شرکت می‌کنند، مثل دو نفر خیاط یا دو نفر رنگ‌آمیز یا دو مکانیک، کارها را قبول می‌کنند و انجام کارها بعهده هر دو شریک است.

مسئله ۱۸۱۱: در شرکت صنایع اگر شرط گذاشتند که انجام کارها به عهده طرفین است، ولی از درآمد یکی از دو شریک دو سوم و شریک دیگر یک سوم ببرد، جائز است.

مسئله ۱۸۱۲: هر یک از دو شریک کاری را قبول نمود انجام دادن آن بر شریک دیگر لازم است، و هریک چنانچه ملزم بر انجام کار هستند اجرت را نیز می‌توانند دریافت نمایند.