احکام شرکت عنان

مسئله ۱۸۰۳: شرکت عنان بر وکالت منعقد می‌شود نه بر کفالت، به این معنی که هر یک از دو شریک برای خریدن وکیل دیگر است ولی در پرداخت کفیل و ضامن نیست.

مسئله ۱۸۰۴: شرکت عنان این است که: دو نفر در تجارت نوعی از بزازی [۱٩]، یا طعام یا عموم تجارت شرکت می‌نمایند، و ذکری از کفالت به میان نمی‌آورند.

مسئله ۱۸۰۵: در شرکت عنان لازم نیست سرمایه دو شریک مساوی باشد، و نیز جائز است که در استفاده یک شریک برتری داشته باشد.

مسئله ۱۸۰۶: آنچه را که یک شریک در شرکت عنان خریداری می‌نماید خودش مسئول پرداخت قیمت می‌باشد به شریک او، و اگر یک شریک از پول خود چیزی را برای شرکت خریداری نمود به اندازه سهم شریک خود از او مطالبه قیمت بنماید.

مسئله ۱۸۰٧: اگر تمام رأس المال شرکت یا سرمایه یک نفر قبل از خرید از بین رفته شرکت باطل می‌شود، و اگر یکی از دو شریک به پول خود کالائی برای شرکت خریداری نمود بعدا سرمایه شریک دیگر از بین رفت کالا خریداری شده با شرایطی که تعیین کرده‌اند بین هر دو به شرکت است، و باید شریک دیگر سهم پول خود را پرداخت نماید، چون به هر یک از دو شریک در شرکت عنان وکیل دیگر است.

مسئله ۱۸۰۸: در شرکت عنان لازم نیست که سرمایه طرفین مخلوط باشد.

مسئله ۱۸۰٩: اگر در شرکت بین دو شریک شرط باشد که مثلا از سود شرکت اولا مبلغی برای یک شریک باشد و بقیه بین آنان تقسی گردد، این شرکت جائز نیست.

تذکر: هریک از دو شریک در شرکت عنان و مفاوضه می‌توانند مقداری از سرمایه شرکت را به بضاعت، یا مضاربت، یا امانت بدهند، و نیز می‌توانند شخص دیگر را به خرید و فروش در مال شر کت اجازه دهند، و این اشخاص در این موارد نسبت به مال شرکت امین می‌باشند.

تبصره: بضاعت این است که سرمایه به شخص داده می‌شود تا تجارت نماید و تمام سود از صاحب سرمایه می‌باشد.

[۱٩] یعنی پارچه فروش.