احکام شرکت

شرکت به معنی شریک بودن دو نفر با یکدیگر.

شرکت جائز است چون موقعی که پیغمبر اکرمج مبعوث شد، مردم مشغول شرکت بودند و آن‌ها را منع نکرد.

مسئله ۱٧٩۳: شرکت بر دو قسم است:

۱- شرکت املاک.

۲- شرکت عقود.

شرکت املاک این است که: دو نفر کالائی را به ارث می‌برند یا خریداری می‌نماید، یا به آن‌ها بخشیده می‌شود، یا اینکه کالای دو نفر بدون قصد آنان به یکدیگر خلط می‌شود، مثل اینکه دو کیسه گندم که از دو نفر می‌باشد پاره می‌شوند و با هم مخلوط می‌گردد، در اینگونه شرکت هر یک در حصه صاحب خود بیگانه می‌باشد، و می‌تواند حصه خود را به شریک خود یا بغیر بدون اجازه بفروشد، مگر در صورت خلط شدن باید سهم خود را با اجازه شریک خود بفروشد.