احکام لقیط

لقیط به معنی یافته شده، و در اصطلاح شرع لقیط به بچه‌ای گفته می‌شود که: او را در محلی بدون سرپرست انسان پیدا می‌کند.

مسئله ۱٧٧۵: بچه یافته شده اصولاً آزاد است و هزینه او را باید بیت المال بپردازد.

مسئله ۱٧٧۶: اگر شخصی بچه‌ای را بدون صاحب پیدا کرد، دیگری نمی‌تواند او را بگیرد ولی ادعا کرد که این یافته شده بچه او می‌باشد دعوایش ثابت می‌شود، و حاکم شرع باید بچه را به مدعی تحویل دهد.

مسئله ۱٧٧٧: اگر دو نفر ادعا کردند که بچه یافته شده از آن‌ها می‌باشد، حق تقدم با کسی است که علامت مشخصی از بدن بچه را بیان نماید.

مسئله ۱٧٧۸: اگر غلامی ادعا کرد که بچه یافته شده پسر او می‌باشد، نسب او ثابت می‌شود و آن بچه آزاد است.

مسئله ۱٧٧٩: اگر با بچه یافته شده مالی همراه بود آن مال از همان بچه می‌باشد، شخص پیدا کننده می‌تواند از آن مال با نظریه قاضی شرع در مصالح و احتیاجات بچه مصرف نماید.

مسئله ۱٧۸۰: شخص پیدا کننده نمی‌تواند یافته شده صغیره را به نکاح بدهد، یا برای او ازدواج کند و یا در مالش دخالت مستقیم نماید.

مسئله ۱٧۸۱: بچه یافته شده را کسی که یافته باید به کاری و صناعت و فنی بگمارد.