احکام مرتد

مرتد، به معنی برگشته از اسلام.

مسئله ۱٧۵۴: وقتی که مسلمانی از اسلام برگشت اسلام بر او عرضه گردد، و اگر شبهه ای برایش پیش آمده بود با دلیل و برهان رفع شود، و مدت سه روز زندانی گردد، اگر قبول اسلام نمود و توبه کرد فبها وإلا پس از سه روز کشته شود، ولی اگر زن مسلمه از اسلام برگشت کشته نشود بلکه زندانی شود تا بمیرد یا توبه نماید.

مسئله ۱٧۵۵: موقعی که شخص مسلمان کلمه کفر را بر زبان جاری کرد ایمان وی نابود می‌شود و تمام نیکی‌ها و عباداتش از بین می‌رود و نکاح او با عیالش باطل می‌شود.

اگر توبه کرد و مسلمان شد نکاح را تجدید و حج را دو مرتبه بجا آورد، و بقیه عبادات را لازم نیست قضائی بجا آورد، اگر مرتده زن بود همین حکم را دارد.

مسئله ۱٧۵۶: جاری کردن کلمه کفر را بر زبان بطور شوخی ایمان را نابود می‌کند و شخص مرتد می‌شود، مثل اینکه بشوخی بگوید: خدا قدرت این کار را ندارد.

مسئله ۱٧۵٧: اگر برای کسی گفته شد: نماز بخوان، جواب داد کی حوصله نشستن و برخاستن دارد، یا گفته شد: روزه بگیرد، جواب داد کسی روزه می‌گیرد که چیزی ندارد، همه این گفته‌ها کفر است.

مسئله ۱٧۵۸: شخصی مرتکب گناهی بود به او گفته شد: از خدا نمی‌ترسی؟ گفت نه، کافر می‌شود، یا به او گفته شد: مگر مسلمان نیستی؟ یا حرف خلافی می‌زد به او گفته شد: از خدا نمی‌ترسی؟ جواب داد نه، کافر می‌شود اگرچه به شوخی باشد.

مسئله ۱٧۵٩: کسی نماز می‌خواند برایش اتفاقی ناگوار افتاد گفت: همه این‌ها از نحوست نماز است کافر می‌شود.

مسئله ۱٧۶۰: اگر کسی را عمل کافر پسند آمد و گفت: کاش ما هم کافر می‌بودیم که این عمل را می‌کردیم کافر می‌شود.

مسئله ۱٧۶۱: اگرکسی گفت: خدا هم اگر به من بگوید، این کار را نمی‌کنم، یا گفت: جبرئیل اگر پائین بیاد گفته او را قبول نمی‌کنم کافر شود.

مسئله ۱٧۶۲: اگر کسی گفت: من کاری می‌کنم که خدا هم نمی‌داند کافر شود.

مسئله ۱٧۶۳: تحقیر خدا و رسول، و بد دانستن مسائل و دستورات شریعت کفر است. در جلد اول مفصلا بیان گردیده است.

مسئله ۱٧۶۴: اگر کسی شخص مرتد را پیش از سه شبانه روز، و عرض اسلام، و رفع شبهات به قتل رسانید مکروه است، ولی بر قاتل دیه یا قصاص واجب نمی‌شود.

مسئله ۱٧۶۵: شخص مرتد اگر مرد یا کشته شد، مال و ثروتی که در حالت اسلام بدست آورده به ورثه او منتقل می‌شود، و آن‌هائی که در حالت ارتداد کسب نموده به بیت المال تعلق می‌گیرد، و همین حکم است اگر مرتد پاهنده به کشور کفر شد.

مسئله ۱٧۶۶: معاملات شخص مرتد مثل خریدن یا فروختن یا بخشیدن یا رهن نمودن در حالت ارتداد موقوف است، اگر اسلام آورد همه صحیح می‌باشد، اگر مرد یا به کشور کفر پناهنده شد باطل است.

مسئله ۱٧۶٧: اگر شخص بعد از ارتداد و پناهندگی به کشور کفر پشیمان شده و مسلمان به کشور اسلام مراجعه کرد، آنچه در دست ورثه یافت به او بر می‌گردد، و آنچه را ورثه از بین برده ضامن ساخته نمی‌شود.

مسئله ۱٧۶۸: اگر مرتد شخصی را به خطا کشت و به کشور کفر پناهنده گردید، یا بر حالت ردت کشته شد، دیه بر مالی که در حالت اسلام بدست آورده لازم می‌شود.

مسئله ۱٧۶٩: کودکی که عقل و تمیز دارد، اگر مرتد شد ارتداد محسوب می‌شود، و باید او را به وسائل مختلف از قبیل زندانی، تهدید، و تنبیه به اسلام دعوت نمود، و اگر قبول نکرد کشته نشود، ولی باید تحت مراقبت قرار گیرد.