صفحه نخست فقه و اصول خلاصة المسائل - در مذهب حنفی - جلد دوم احکام غلبه بعضی کشورهای کفر بر بعضی

احکام غلبه بعضی کشورهای کفر بر بعضی

مسئله ۱٧۲۵: اگر یک کشور کفر بر کشور کفر دیگر غالب شد و آن‌ها را اسیر کردند و مال‌های آنان را بردند مالک آن اموال می‌شوند تا اینکه اگر بعدا لشکر اسلام بر آن کشورها فاتح شده پیروز شد همه آن اموال که از کشور دیگر گرفته‌اند حالیه جز غنائم جنگی اسلام محسوب می‌شود.

مسئله ۱٧۲۶: اگر احیانا کشوری کفر بر کشور اسلام پیروز شد و اموالی با خودبردند آن اموال را مالک می‌شوند، اگر بعدا لشکر اسلام بر آن کشور پیروز شد و اموالی را که قبلا آن کشور کفر تصرف نموده حالیه لشکر اسلام آن‌ها را به چنگ آورده جزء غنائم جنگی حساب می‌شود، ولی اگر قبل از تقسیم صاحب قبلی که مسلمان است مالی از خود شناخت باید به او داده شود و بین سربازان تقسیم نگردد، و بعد از تقسیم اگر خواسته باشد به قیمت به او داده شود.

مسئله ۱٧۲٧: اگر تاجری به کشور کفر برای معامله می‌رفت و اسباب‌هائی که کفار از کشور اسلام برده‌اند با خود به وسیله معاملات آورده مالکش می‌تواند به قیمتی که آن را تاجر خریده تصرف نماید.

مسئله ۱٧۲۸: اگر شتر یا گوسفندی از کشور اسلام فرار کرده و کفار او را گرفتند مالکش می‌شوند تا اینکه اگر بعدا تاجری از آن‌ها خریداری کرد و بدار اسلام آورد صاحبش با قیمت می‌تواند آن را از تاجر بگیرد.