احکام تعزیر

تعزیر لغتاً بمعنی تنبیه می‌باشد، و آن در موقعی اجرا می‌شود که حد معینه از طرف شریعت بیان نشده و اکتفا به ذکر تعزیر شده است، مثلا در موردی بیان شده است که در مورد فلان جنایت مرتکب آن باید تعزیر شود.

مسئله ۱۶۲۲: حداکثر تعزیر سی و نه (۳٩) شلاق دارد و اقل آن بستگی برای حاکم شرع دارد.

مسئله ۱۶۲۳: اگر کسی غلامی یا کنیزی یا کافری را نسبت به زناکاری داد تعزیر می‌شود.

مسئله ۱۶۲۴: اگر برای مسلمانی گفت: ای کافر، یا ای دزد، یا ای فاسق، یا ای خبیث تعزیر کرده شود.

مسئله ۱۶۲۵: اگر شخصی به دیگری گفت: ای خر، یا ای خوک تعزیر کرده شود.

مسئله ۱۶۲۶: در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند می‌تواند علاوه بر تعزیر جنایتکار را زندانی نماید.

مسئله ۱۶۲٧: شلاق‌های تعزیر به شدت زده شود، بعد از تعزیر شلاق‌های حد زنا و بعد حد شرب خمر و بعدا حد قذف، به ترتیب تخفیف داده شود.

مسئله ۱۶۲۸: اگر شخصی به واسطه شلاق‌های حد یا تعزیر فوت کرد خونش هدر است، و از کسی مطالبه نمی‌شود.