احکام چگونگی حد و اقامه آن

مسئله ۱۵۳۳: وقتی حد واجب شد و زانی محصن بود، یعنی دارای شرایط زیر باشد:

۱- آزاد باشد نه غلام و کنیز، ۲- عاقل باشد نه دیوانه، ۳- بالغ باشد نه کودک، ۴- مسلمان باشد نه کافر، ۵- مرد زنی را نکاح صحیح نموده باشد و با آن زن مجامعت کرده باشد که در موقع هم بستر شدن مرد و زن بر صفت‌های بیان شده که موجب احصانست باشند، در این موقع سنگساری می‌شوند، لذا اگر مرد قبلا با کنیزی ازدواج نموده یا با دیوانه‌ای یا با دختر نابالغی یا با زنی کافره، و حالیه زنا نموده است سنگسار نمی‌شود بلکه حدش از سنگسار به یکصد تازیانه تخفیف پیدا می‌کند، زن هم وقتی سنگسار می‌شود که دارای صفات گذشته باشد، لهذا اگر زن قبلا با غلامی (برده) ازدواج نموده یا با دیوانه‌ای یا با پسری نابالغ یا با مردی کافر و حالیه زنا داده است، سنگسار نمی‌شود بلکه حد شرعی آن همان یکصد تازیانه می‌باشد.

مسئله ۱۵۳۴: باید حاکم شرع زنا کننده را برای اجراء حد به بیابان ببرد و به سنگ ریزه او را سنگسار نمایند تا بمیرد، اول شهود به سنگساری آغاز نمایند، و بعدا حاکم شرع و بعد مردم این چنین از حضرت علیس روایت شده است.

مسئله ۱۵۳۵: اگر شهود از سنگساری امتناع ورزیدند حد ساقط می‌شود.

مسئله ۱۵۳۶: اگر زانی یا زانیه خود آن‌ها اقرار به زنا نموده‌اند، اول باید حاکم شرع به سنگساری اقدام نماید.

مسئله ۱۵۳٧: وقتی که زانی یا زانیه بر اثر اجرای مراسم حد کشته شد، باید غسل داده شود و کفن کرده شود و نماز بر او خوانده شود. چنانچه پیامبر اکرمج وقتی که ماعز اسلمیس سنگسار شد فرمودند: مراسمی که نسبت به مردگان خود انجام می‌دهید به این هم انجام دهید.

مسئله ۱۵۳۸: اگر مرد یا زن زناکار دارای صفات احصان نبودند چنانچه در گذشته بیان شد حد شرعی آنان یکصد تازیانه می‌باشد که باید به دستور حاکم شرع اجراء گردد به شلاقی که گره دار نباشد، زدنی متوسط که نه باعث هلاک شود و نه درد نداشته باشد.

مسئله ۱۵۳٩: مردان در موقع اجرای حد باید برهنه گردند، چون حضرت علیس در موقع اجرای حد دستور می‌داد که مجرم برهنه گردد نه بطوری که کشف عورت شود، و زنان برهنه نگردند ولی اگر پوستین و نمد پوشیده بود کشیده شود.

مسئله ۱۵۴۰: شلاق‌ها باید بر تمام اعضای مجرم زده شود، به استثنای سر و رو و شرمگاه.

مسئله ۱۵۴۱: در تمام حدود مجرم اگر مرد باشد باید ایستاده حد زده شود نه دراز کشیده و زن نشسته.

مسئله ۱۵۴۲: حد غلام و کنیز مناصفه حد اشخاص آزاد می‌باشد.

مسئله ۱۵۴۳: مستحب است که در موقع سنگسار نمودن زن حفره‌ای کنده شود که پستان وی پوشیده شود تا در موقع سنگساری عورتش در انظار برهنه نگردد.

مسئله ۱۵۴۴: اگر زناکار با شرایط بیان شده مستحق سنگسار شد، شلاق زده نشود، و اگر مستحق شلاق بود علاوه بر شلاق حاکم شرع اگر مصلحت بداند می‌تواند مجرم را تبعید یا زندانی نماید.

مسئله ۱۵۴۵: اگر زناکار مریض بود و حد وی سنگساری است در حالت مرض سنگسار شود، و اگر حد او شلاق بود شلاق زده نشود تا موقعی که بهبودی پیدا کند.

مسئله ۱۵۴۶: زن زناکار حامله تا وضع حمل و تمام شدن ایام نفاس سنگسار نشود، و پس از ایام نفاس سنگسار گردد، و اگر کسی نبود که بچه او را حفاظت نماید بعد از شیر باز کردن بچه مادر سنگسار شود.