احکام قسم در مورد پرداخت قرض

مسئله ۱۵۲۱: اگر کسی سوگند یاد کرد که باید فلان بدهی خود را در آینده نزدیک پرداخت نمایم، اگر کم‌تر از یک ماه پرداخت کرد کفاره لازم نیست، و اگر یک ماه یا بیشتر گذشت بعدا پرداخت نمود کفاره لازم می‌گردد.

مسئله ۱۵۲۲: اگر کسی سوگند یاد کرد که فلان عمل را انجام نمی‌دهم باید هرگز آن کار را انجام ندهد، البته اگر خیری بود بهتر است حتی لازم است که خود را حانث بسازد و کفاره بدهد.

مسئله ۱۵۲۳: اگر کسی سوگند یاد کرد که باید فلان کار را انجام دهم یکمرتبه انجام دهد از لحاظ قسم کفاره بر او لازم نمی‌شود.

مسئله ۱۵۲۴: اگر قسم یاد کرد که باید ساعت خود را به احمد ببخشم، پس از آن بخشید و احمد قبول ننمود، کفاره لازم نمی‌گردد.

مسئله ۱۵۲۵: اگر کسی قسم یاد کرد که ریحان بو نمی‌کنم، اگر گل گلاب یا گل یاسمن بوی کشید کفاره لازم نمی‌گردد.