احکام قسم

مسئله ۱۵۱٩: اگر کسی گفت: «اگر مجید را کتک بزنم عیالم طلاق است» در صورتی که بعد از مردن او را کتک بزند عیال او طلاق نمی‌شود. همچنین می‌گوید: اگر با مجید صحبت نمایم و یا به پیشش بروم مثلا عیالم طلاق است، پس از مردن او را مخاطب قرار می‌دهد و با او صحبت می‌کند یا پیش جنازه‌اش می‌رود عیالش طلاق نمی‌شود.

مسئله ۱۵۲۰: کسی سوگند می‌خورد، -اگر فلانی را نکشم عیالم طلاق است- و حال اینکه فلانی مرده است، اگر گوینده از موت فلانی آگاه بود، عیالش طلاق می‌شود، و اگر آگاه نبود طلاق نمی‌شود.