صفحه نخست فقه و اصول خلاصة المسائل - در مذهب حنفی - جلد دوم احکام قسم در پوشیدن لباس و زیورآلات

احکام قسم در پوشیدن لباس و زیورآلات

مسئله ۱۵۱۵: اگر کسی برای عیال خود گفت: اگر از رشتن تو بپوشم آن هدیه می‌باشد، بعد زوج پنبه خریداری کرد و زن او را رشت (نخ نمود) و پارچه ساخت، بعدا شوهر آن را بپوشد این هدیه می‌شود، و باید به مکه برای تصدق این لباس را بفرستد چون هدیه به معنی خیرات کردن در مکه می‌باشد.

مسئله ۱۵۱۶: اگر کسی سوگند یاد کرد که زیورآلات نمی‌پوشم، انگشتر نقره بدست نمود، کفاره بر او لازم نیست، ولی اگر انگشتر طلا بدست نمود کفاره بر او لازم است.

مسئله ۱۵۱٧: اگر کسی قسم یاد کرد که بر فرش نمی‌خوابم اگر بر آنچه فرش گفته شود و پارچه هم بالایش بیندازد و بخوابد کفاره لازم می‌گردد.

مسئله ۱۵۱۸: اگر کسی قسم یاد کرد بر تخت نمی‌نشینم، اگر روی تخت پتو یا فرش انداخت و شکست باید کفاره بدهد.