احکام قسم در طلاق

مسئله ۱۵۰۵: اگر کسی برای عیال خود گفت: آن زمانی که تو بچه‌ای زایمان نمائی، طلاقی، بعدا زن بچه‌ای مرده را زایمان نمود طلاق می‌شود.

مسئله ۱۵۰۶: اگر کسی برای زن‌های متعدده خود گفت: در حالی که به آن‌ها اشاره می‌کرد این زن طلاق است یا این و این، به این گفته زن سوم طلاق می‌شود، و باید یکی از دو زن اول را شوهر برای طلاق تعیین نماید.