احکام کفاره قسم

مسئله ۱۴۵٧: اگر کسی قسم خود را شکست بر او کفاره لازم می‌شود.

کفاره این است که: ده نفر از فقراء را نهار و شام غذا بخوراند، یا به هر نفر فقیری نیم من گندم (دو کیلو) یا یک من جو بدهد، یا ده مسکین را لباس بپوشاند، اگر در جامعه اسلامی غلام موجود بود می‌تواند غلامی را آزاد کند، و اگر بر یکی از این‌ها قادر نبود سه روز پیاپی روزه بگیرد.

مسئله ۱۴۵۸: لباس‌هائی را که در کفاره قسم داده می‌شود باید متوسط باشد، و دادن لباس کهنه جائز نیست.

مسئله ۱۴۵٩- اگر پیش از شکستن قسم کفاره داد و بعدا قسم را شکست باید مجددا کفاره بدهد.

مسئله ۱۴۶۰: اگر برای یک موضوع چند مرتبه سوگند یاد کرد و بعدا سوگند را شکست یک کفاره باقی است.

مسئله ۱۴۶۱: اگر بر ذمه شخصی چندین کفاره قسم بود باید برای هر قسمی کفاره جداگانه بدهد.

مسئله ۱۴۶۲: اگر در حال حیات فرصت اداء کفاره نشد باید در حالت مریضی وصیت نماید که از دارائی وی اداء نمایند، و اگر وصیت ننمود گنهکار است.

مسئله ۱۴۶۳: کفاره قسم به اشخاصی داده شود که گرفتن زکات برای آن‌ها جائز است.