احکام حداد

حداد لغتاً به معنی ترک زینت و آرایش است.

مسئله ۱۳٩۵: زنی که طلاق بائن داده شده و یا شوهرش فوت کرده در ایام گذرانیدن عده نباید خود را آرایش و زینت دهد.

مسئله ۱۳٩۶: زنی که عده می‌گذراند صراحتاً خواستگاری نشود مگر به کنایه.

مسئله ۱۳٩٧: زنی که طلاق رجعی یا بائن داده شده در ایام گذرانیدن عده از منزل خارج نشود مگر به واسطه احتیاجات ضروری مثل بیماری.

مسئله ۱۳٩۸: زنی که شوهرش فوت کرده می‌تواند در ایام عده روزها و اوائل شب از منزل خارج گردد.

مسئله ۱۳٩٩: زن کافره که شوهرش او را ترک نموده بر او ترک حداد نیست [۱۲]. همچنین دختری که صغیره می‌باشد و شوهرش او را طلاق داده می‌تواند خود را زینت و آرایش دهد.

مسئله ۱۴۰۰: کنیزک طلاق داده شده مثل زنان آزاد در مسائل حداد موظف می‌باشد.

[۱۲] یعنی می‌تواند خود را آرایش دهد.