چگونگی اجرای لعان

مسئله ۱۳٧۲: اول باید مرد چهار مرتبه بگوید: خدا را براستی خود گواه می‌گیرم بر آنچه نسبت می‌دهم این زن را به آن، و مرتبه پنجم بگوید: لعنت خدا بر من باید اگر من دروغگو باشم در آنچه که زن را به آن در مورد زنا نسبت می‌دهم. بعد از گفته‌های مرد زن چهارمرتبه بگوید: خدا را گواه می‌گیرم بر اینکه مرد دروغگو است بر آنچه مرا نسبت به زنا می‌دهد، و مرتبه پنجم بگوید: غضب خدا بر من باد اگر مرد راستگو است در آنچه که مرا نسبت می‌دهد به زنا، و بعد از اجرا لعان حاکم شرع بین زوجین تفریق می‌نماید.

مسئله ۱۳٧۳: اگر مرد این نسبت را به زن داد و از اجراء لعان خودداری نمود، حاکم شرع او را حبس کرد تا لعان را اجراء کند، یا خود را تکذیب نماید، یعنی بگوید: دروغ گفتم، در این موقع حاکم شرع دستور می‌دهد که مرد را حد قذف بزنند، و اگر مرد لعان را اجراء کرد و زن از اجراء لعان خودداری نمود، حاکم شرع زن را حبس نماید تا مرد را قصاص کند، و یا لعان را اجراء کند. اگر لعان را اجراء ننمود و مرد را تصدیق کرد زن زانیه محسوب می‌گردد، و باید حد زنا درباره‌اش اجراء گردد.

مسئله ۱۳٧۴: پس از اجراء لعان و تفریق حاکم شرع بین آنان طلاق بائن واقع می‌شود، و مجددا نمی‌تواند به زندگی زناشوئی ادامه دهند، چون پیغمبر اکرمج فرمودند: «الْمُتَلاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا». یعنی زن و شوهر لعان کننده هرگز نمی‌توانند زن و شوهر باشند، ولی اگر مرد پس از اجراء لعان گفته‌های خود را تکذیب کرد حد قذف زده می‌شود، و می‌تواند در این صورت مجددا با این زن ازدواج نماید. حد قذف هشتاد تازیانه است که حکم آن جای خود بیان خواهد شد.

مسئله ۱۳٧۵: پس از اجراء لعان و تفریق حاکم شرع بین زوجین در صورتی که مرد گفته است: این بچه‌ات از من نیست بچه متعلق به مادر است، و نسبتش از پدر منقطع می‌گردد.