شرایط ظهار کننده

مسئله ۱۳٧۰: ظهار کننده باید: ۱- عاقل، ۲- بالغ باشد. لذا ظهار کودک و دیوانه واقع نمی‌شود.