شرایط خلع کننده

مسئله ۱۳۵۶: خلع کننده باید: ۱- عاقل، ۲- بالغ باشد . لذا اگر خلع کننده کودک یا دیوانه باشد خلع صحیح نیست.