اقسام طلاق

مسئله ۱۳۰۱: طلاق بر سه قسم است:

۱- حسن، به معنی خوب.

۲- احسن، به معنی خوبتر.

۳- بدعی، یعنی خلاف سنت.

طلاق حسن این است که: مرد عیال خود را سه طلاق در سه طهر می‌دهد.

طلاق احسن این است که: مرد زن خود را یک طلاق در موقعی می‌دهد که عیالش از قاعدگی زنانه پاک شده و در آن پاکی با او نزدیکی هم نکرده، به همین حالت او را ترک می‌کند تا عده‌اش می‌گذرد یعنی سه مرتبه حیض می‌شود و پاک می‌گردد.

طلاق بدعی آن است که: مرد عیال خود را سه طلاق به یک کلمه یا سه طلاق در یک طهر بدهد.

مسئله ۱۳۰۲: اگر زنی حامله بود شوهرش پس از مجامعت بلا فاصله می‌تواند او را طلاق دهد.

مسئله ۱۳۰۳: اگر کسی عیال خود را در حالت حیض طلاق داد گنهکار است، ولی طلاق واقع می‌شود، بهتر این است که اگر یک طلاق یا دو طلاق رجعی داده بود رجوع کند وقتی که زن پاک شد و حیض گردید و مجددا پاک گردید اگر خواسته باشد طلاق دهد.