شرایط طلاق‌دهنده

مسئله ۱۲٩۴: شخص طلاق دهنده‌ باید: ۱- عاقل، ۲- بالغ باشد [٧].

مسئله ۱۲٩۵: اگر شخصی در حالت خواب عیال خود را مطلقه نمود بطوری که الفاظ طلاق از دهانش بیرون آمد و شنیده شد، ولی خودش در خواب بود طلاق واقع نمی‌شود.

مسئله ۱۲٩۶: اگر کسی را مجبور کردند که عیال خود را طلاق دهد، مثلا به او گفتند: اگر طلاق را جاری نکند او را می‌کشند، و او بطور اجبار طلاق را جاری نمود طلاق واقع می‌شود.

مسئله ۱۲٩٧: اگر کسی [۸] شراب یا مست کننده‌ای دیگر نوشید، و در حالت مستی عیال خود را طلاق داد یا در حالت خشم و غضب طلاق را جاری نمود، طلاق واقع می‌شود، پشیمانی بعد از به هوش آمدن و دور شدن خشم و غضب سودی ندارد.

مسئله ۱۲٩۸: طلاق شخص لال به اشاره واقع می‌شود.

مسئله ۱۲٩٩: طلاق احتیاج به حضور شاهد ندارد، شخص در حضور عیال خود یا در تنهائی عیال خود را طلاق می‌دهد طلاق واقع می‌شود.

مسئله ۱۳۰۰: طلاق به مکاتبه می‌شود، مثلا از محل سکونت خود نامه‌ای خطاب به عیال خود می‌نویسد که: طلاقی، یا تو را طلاق دادم، از موقع نوشتن نامه طلاق واقع می‌شود، و از همان موقع باید عده حساب نماید، و اگر در نامه نوشت وقتی که نامه من به تو رسید تو طلاقی از موقع وصول نامه طلاق حساب می‌شود.

[٧] بنابر شرایط اصلی، طلاق‌دهنده باید عاقل و بالغ باشد، پس طلاق دیوانه و کودک واقع نمی‌شود، اما بدستور قاضی بین دیوانه و عیالش، و بین کودک و عیالش در اوقات معینی که بیان خواهد شد طلاق و تفریق واقع می‌شود. [۸] کسی که مشروبات سکرآور می‌خورد به شرع اسلام درحکم عاقل است.