مسائل متفرقه شیرخوارگی

مسئله ۱۲٩۱: اگر زنی در بینی بچه‌ای شیر دوشید شیرخوارگی ثابت می‌شود، و اگر در گوش او دوشید ثابت نمی‌شود.

مسئله ۱۲٩۲: اگر شیر زن مخلوط با آب یا دوا گردید و به بچه نوشانیده شد، در صورتی که شیر بیشتر و آب و دوا کم‌تر یا هردو برابر باشند احکام شیر خوارگی ثابت می‌شود. اما اگر آب و دوا بیشتر و شیر کم‌تر بود رضاعت ثابت نمی‌شود، و همچنین اگر شیر زنی را با شیر حیوانی مخلوط نمودند اکثریت اعتبار دارد.

مسئله ۱۲٩۳: درمان کردن به شیر زن جائز نیست.