احکام عدالت بین زنان

مسئله ۱۲۴۶: وقتی مرد و زن یا بیشتر داشت لازم است بین آن‌ها در لباس، خوراک، خانه، شب گذرانی برابری و عدالت نماید. چه همه زنان را با کره ازدواج نموده و چه بعضی را باکره و بعضی دیگر را بیوه. اگر دو شب به خانه زن جوان شب گذرانید، دو شب هم باید در خانه پیر و قدیمی شب بگذراند.

مسئله ۱۲۶۵: برابری و مساوات در شب گذرانی لازم است نه در روز و جماع اگر روز به خانه یکی بیشتر رفت و آمد داشت، و یا با یکی بیشتر مجامعت انجام می‌گرفت، مانعی ندارد و گنهکار نیست.

مسئله ۱۲۶۶: اگر به خانه یکی از زن‌ها بعد از مغرب رفت و به خانه دیگر بعد از عشاء (خفتن) جائز نیست، و مساوات کاملا باید رعایت شود.

مسئله ۱۲۶٧: اگر کسی کسب و کارش در شب می‌باشد و روز در خانه می‌باشد برابری در روز گذرانیدن پهلوی آنان لازم است.

مسئله ۱۲۶۸: اگر مرد مریض باشد یا سالم در شب گذرانی به خانه زنان برابری و مساوات واجب است، چنانچه در روایات صحیحه از پیغمبر اکرمج روایت شده است که: در موقع مرض وفات از زن‌ها اجازت خواستند که دوران نقاهت و مرض را در خانه حضرت عایشه ام المومنینل بگذرانند و زن‌ها هم راضی شدند و در حجره حضرت عایشهل مریض بودند و در همان حجره مبارکه در حالی که سر مبارک آن حضرتج بر سینه حضرت عایشهل گذاشت بود روح مبارک به اعلی علیین پرواز نمود و در همان حجره مبارکه جسد مطهر مدفون شد.

مسئله ۱۲۶٩: در محبت قلبی بین زنان برابری لازم نیست، چون از حضرت پیغمبر اکرمج روایت شده: وقتی که اسبابی بین زنان تقسیم می‌کردند می‌فرمودند: خدایا این است عدالت من در آنچه من مالک آن هستم، و آنچه که به اختیار من نیست بر من مگیر یعنی محبت قلبی.

مسئله ۱۲٧۰: در مسافرت زن‌ها حقی ندارند. شوهر با هر یک که تمایل داشت می‌تواند او را با خود ببرد، ولی اگر قرعه بکشد بهتر است.