حکم نکاح کافر

مسئله ۱۲۶۲: اگر کفار برابر مسلک و مرام خود نکاح کردند در شریعت نکاح آن‌ها معتبر است، اگر هر دو با هم مسلمان شدند اعاده نکاح لازم نیست و همان نکاح کافی است.

مسئله ۱۲۶۳: اگر از زن و مرد کافر یکی مسلمان شد و دیگری اسلام نیاورد نکاح بین شان باطل می‌گردد.