بیان مهر مثل

مسئله ۱۲۶۰: مهر مثل، عبارت از مهر مثل آن دختر که از قوم پدر با او از لحاظ سن، جمال، مال، عقل، دیانت، محل سکونت، زمان، بکر بودن و نبودن، سواد و بی‌سوادی مساوی باشند مقایسه می‌گردد.

مسئله ۱۲۶۱: منظور از قوم پدر، خواهرها و عمه‌ها و دختر عمه‌ها و مادر و خاله‌ها و دختر خاله وقتی که مادر و خاله از قوم پدرش باشند می‌باشد، و اگر مادر و خاله از قبیله دیگری بودند آن‌ها مثل گفته نمی‌شوند، و مهر زن به مهر آن‌ها مقایسه نمی‌شود.