حکم نکاح شغار

مسئله ۱۲۵٩: اگر مردی دختر خود را به مردی دیگر به نکاح داد بر اینکه آن نیز دختر یا خواهر خود را به نکاح به او بدهد، و هریک از دو عقد عوض آن عقد دیگر باشد این را شرعا نکاح شغار می‌نامند و این همان است که در اصطلاح مردم خواف (الشویا مخی می‌گویند) هر دو عقد جائز است، ولی برای هر یک از دو زن مهر مثل واجب است.