مسائل متفرقه ازدواج

مسئله ۱۱٩۶: نکاح کردن زن‌های اهل کتاب مثل یهود و نصارا به شرطی که پای بند به کتاب آسمانی خود باشند جائز است، ولی شخص مسلمان اگر از اینگونه ازدواج‌ها خودداری نماید بهتر است.

مسئله ۱۱٩٧: ازدواج زن‌هائی که ستاره پرستند، اگر اعتقاد به دین و اقرار به یکی از کتاب‌های آسمانی داشتند جائز است، ولی اگر فقط ستاره پرست بودند و کتابی نداشته جائز نیست.

مسئله ۱۱٩۸: مرد و زن در حالت احرام برای حج می‌توانند ازدواج نمایند، ولی تا احرام دار می‌باشند نمی‌توانند با هم همبستر شوند.

مسئله ۱۱٩٩: اگر کسی زن آزاد داشت نمی‌تواند کنیزی را ازدواج نماید، ولی اگر کنیزی به ازدواج داشت می‌تواند زن آزادی را ازدواج نماید.

مسئله ۱۲۰۰: اگر کسی زنی را ازدواج نمود که از عمل زنا باردار است جائز است، ولی باید تا وضع حمل با او جماع نکند.

مسئله ۱۲۰۱: اگر کسی دو زن را به یک عقد در حباله نکاح خود درآورد و بعد معلوم شد که یکی از دو زن بر او حلال نیست، مثلا خواهر رضاعی او می‌باشد نکاح آن زن دیگر جائز است.