صفحه نخست فقه و اصول خلاصة المسائل - در مذهب حنفی - جلد دوم عده‌ای از زن‌ها که نکاح با آن‌ها حرام است

عده‌ای از زن‌ها که نکاح با آن‌ها حرام است

مسئله ۱۱٧٧: ازدواج حرام است با: ۱- مادر، ۲- مادر مادر و مادر پدر، هرچند بالا بروند، ۳- دختر، ۴- دختر دختر و دختر پسر هر چند پائین بیاید، ۵- خواهر، ۶- دختر خواهر و دختر برادر هر چند پائین بروند، ٧- عمه، ۸- خاله، ٩- مادر زن چه با دخترش جماع کرده و چه جماع نکرده بمحض اینکه زنی را عقد نمود مادرش بر او حرام ابدی می‌گردد ،۱۰- دختر زن اگر با مادرش جماع کرده باشد، و اگر مادرش را عقد کرده و جماع کرده طلاق داد می‌تواند دخترش را ازدواج نماید، ۱۱- زن پدر و زن پدر پدر هر چند بالا برود، ۱۲- زن پسر و زن پسران پسر ، ۱۳- مادر رضاعی (زنی که شخص را شیر داده)، ۱۴- خواهر رضاعی ( با دختری که از پستان یک زن شیر نوشیده).

تذکر لازم: حرمت ثابت شده در مورد برادر و خواهر چه اعیانی و چه علاتی و چه اخیافی باشند یکسانست، منظور از اعیانی این است که: از یک پدر و مادر باشند، و علاتی این است که: از یک پدر و دو مادر باشند، و اخیافی این است که: از یک مادر و دو پدر باشند.

مسئله ۱۱٧۸: شخصی نمی‌تواند دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خود درآورد.

مسئله ۱۱٧٩: اگر شخصی دو خواهر را در دو عقد به نکاح خود آورد و تشخیص داده نشد که کدامیک از آن‌ها اول عقد شده‌اند، این ازدواج برای هیچیک آن‌ها جائز نیست، و باید جدا شوند و هر دو زن نصف یک مهریه را از مرد بگیرند.

مسئله ۱۱۸۰: شخصی نمی‌تواند با دو زن ازدواج نماید، در صورتی که اگر یکی از آن‌ها را مرد فرض کنیم نتوانیم با هم ازدواج نماید، مثلا زن و عمه زن یا زن و خاله‌اش را در یک زمان نمی‌تواند در خانه خود به ازدواج جمع نماید.

مسئله ۱۱۸۱: مردی می‌تواند با یک زن و دختر شوهر قبلی او را که از زن دیگری داشته ازدواج نماید [۴].

مسئله ۱۱۸۲: اگر کسی با زنی زنا کرد مادر و دختر آن زن بر او حرام می‌گردد.

مسئله ۱۱۸۳: اگر کسی به شهوت زنی را دست کشید و آلت آن زن تحریک شد. مادر و دختر آن زن بر او حرام می‌شوند.

مسئله ۱۱۸۴: اگر کسی بنظر شهوت بداخل فرج زنی نظر کرد مادر و دختر آن زن بر او حرام می‌شوند.

تذکر مهم: جوانان مسلمان مواظب باشند که مادر عیال خود را پشت سر خود بر اسب یا الاغ یا موتورسیکلت سوار ننمایند، یا دست خود را به جان آن‌ها نکشند که چنانچه در این موارد برای آن‌ها خوشایندی و تحریک آلت پیش آید عیال آن‌ها بر آن‌ها حرام می‌شود.

مسئله ۱۱۸۵: اگر کسی عیال خود را طلاق بائن یا رجعی داد یا فوت کرد خواهرش را تا عده طلاق یا وفات نگذشته نمی‌تواند ازدواج نماید.

مسئله ۱۱۸۶: ازدواج زن‌هائی که آتش پرستند جایزنیست.

مسئله ۱۱۸٧: ازدواج با زن‌های کافره جایز نیست.

مسئله ۱۱۸۸: اگر زنی پسر دیگری را پسر خوانده، این پسر خواندگی در شریعت اعتبار ندارد همان پسر می‌تواند آن زن را ازدواج نماید.

مسئله ۱۱۸٩: جمع کردن میان دختر عمه و خاله و دختر خالو و عمو جائز است.

مسئله ۱۱٩۰: هر زنی که از لحاظ نسب بر شخص نکاحش جائز نباشد از طریق رضاع یعنی شیر خوارگی هم جائز نیست.

مسئله ۱۱٩۱: همچنانکه جمع بین دو خواهر نسبی جائز نیست، بین دو خواهر رضاعی هم جائز نیست.

مسئله ۱۱٩۲: ازدواج زن طلاق داده شده یا زنی که شوهرش فوت نموده پیش از گذاشتن عده طلاق و وفات جائز نیست.

مسئله ۱۱٩۳: مردی که چهار زن در خانه دارد نمی‌تواند زن پنجم را نکاح کند، البته اگر یکی از چهار زن را طلاق داد و عده‌اش گذشت می‌تواند زن دیگری را نکاح کند.

مسئله ۱۱٩۴: نکاح دختر سنی به مردی که معتقد به تحریف و کم و زیادتی قرآن باشد، یا حضرت عایشه صدیقه ام المومنینل را متهم بداند، یا صحابیت حضرت ابوبکر صدیقس را منکر باشد جائز نیست.

مسئله ۱۱٩۵: نکاح دختری که معتقد به تحریف قرآن مجید می‌باشد یا حضرت عایشه صدیقهل را متهم می‌داند یا منکر صحابیت حضرت صدیق اکبرس است جائز نیست.

[۴] مثلا احمد دارای ۲ زن می‌باشد یکی بنام زینب و دیگری بنام فاطمه و از زینب دارای دختری است بنام ستاره، احمد زن خود فاطمه را مطلقه نموده است، مردی می‌تواند فاطمه و ستاره را به نکاح خود درآورد.