حکم نکاح فضولی

مسئله ۱۱٧۵: اگر زن و مردی را بدون اجازه آنان برای یکدیگر عقد کنند این نکاح فضول است. اگر زن و مرد بعد از فهمیدن گفتن راضی هستیم، این عقد جائز است، و اگر گفتند راضی نیستیم جائز نیست.

مسئله ۱۱٧۶: اگر کسی به دیگری دستور داد که دختر صیغه‌اش را به نام ام کلثوم برای مجید عقد کند، و آن شخص در حضور خود پدر و یک شاهد دیگر نکاح را جاری نمود جائز است، چون در حقیقت پدر نکاح دهنده می‌شود و وکیل شاهد حساب می‌گردد با آن شاهد دو شاهد تکمیل می‌شوند.