حکم صیغه یا ازدواج موقت

مسئله ۱۱٧۳: نکاح موقت یعنی در نکاح قید می‌نمایند که این زن را چند ماهه یا چند روزه یا چند ساعته به نکاح تو دادم، این را صیغه می‌نامند ومطابق مذاهب اهل سنت صحیح نیست.

مسئله ۱۱٧۴: نکاح به لفظ اجاره یا عاریه مثل اینکه می‌گوید: دختر خود را به اجاره یا به عاریه به تو دادم، طرف هم می‌گوید: قبول کردم صحیح نیست.