صفحه نخست فقه و اصول خلاصة المسائل - در مذهب حنفی - جلد دوم الفاظی که نکاح به آن‌ها منعقد می‌شود

الفاظی که نکاح به آن‌ها منعقد می‌شود

مسئله ۱۱٧۱: ازدواج به الفاظ: ۱- نکاح، ۲- تزویج، ۳- بخشش، ۴- تملیک، ۵- صدقه منعقد می‌شود. مثل اینکه وکیل زن بگوید: صدیقه را به نکاح یا ازدواج تو دادم، و یا او را به تو بخشیدم، و یا تو را مالکش گردانیدم، و یا او را به صدقه (خیرات) به تو دادم، و طرف یا وکیل وی بگوید: قبول کردم.

مسئله ۱۱٧۲: اگر کسی گفت: فلان زن یا دختر را به تو فروختم، و مرد گفت: قبول کردم ازدواج صحیح است، چون فروختن آزاد صحیح نیست ، لذا مجاز از نکاح گرفته می‌شود.