سه روز قبل از وفات

جابرس گوید: شنیدم پیامبر ج سه روز قبل از وفات می‌فرمودند: «آگاه باشید! کسی از شما نمیرد مگر آن که به خداوند حسن ظن داشته باشد». [۶۵۰]

[۶۵۰] صحیح بخاری (۱/٩٩)