سپاه اسلام در مرالظهران

پیامبر و یارانش در حالی که روزه داشتند، به راهشان ادامه دادند تا اینکه به کرید –چشمه آبی میان غسفان و قدید- رسیدند. پیامبر ج روزه‌اش را گشود و مسلمانان نیز افطار کردند. [۵۸۴]

آنگاه به رفتن ادامه دادند تا اینکه شبانگاهان به مرالظهران وادی فاطمه- رسیدند و اطراق کردند. رسول خدا ج دستور داد که هرکسی آتشی روشن کند. بنابراین در ده هزار نقطه، آتش روشن شد و در آن شب پیامبر ج عمر بن خطابس را به ریاست نگهبانان گماشت.

[۵۸۴] بخاری (۲/۶۱۳)