فتح قلعه نزار

این قلعه، محکمترین قلعه یهودیان در این بخش بود. یهودیان فکر می‌کردند که مسلمانان، نمی‌توانند این قلعه را فتح کنند؛ هر چند که تمام توانشان را به کار گیرند. بنابراین بر خلاف قلعه‌های دیگر، در این قلعه، زنان و کودکان را نیز سکنا داده بودند. مسلمانان، این قلعه را به شدت در محاصره خود گرفتند و یهودیان را تحت فشار قرار دادند؛ اما چون این قلعه، بر فراز کوهی بلند، واقع شده بود، مسلمانان، راهی برای ورود به آن نمی‌یافتند. یهودیان نیز جرأت بیرون آمدن را نداشتند؛ اما با تیراندازی و پرتاب سنگ، سرسختانه مقاومت می‌کردند. وقتی اهالی قلعه نزار سرسختانه مقاومت کردند، پیامبر ج دستور داد منجنیق‌ها را نصب کنند و چنان که پیداست قلعه را سنگباران کردند و شکاف‌هایی در دیوار قلعه پدید آمد و مسلمان توانستند وارد قلعه شوند و جنگ در داخل قلعه ادامه یافت و یهودیان شکست خفت باری خوردند؛ زیرا این قلعه را مانند قلعه‌های دیگر تخلیه نکرده بودند و به خاطر وجود زنان و بچه‌ها تا توانستند جنگیدند و پس از آن پا به فرار گذاشتند و همه چیز حتی زنان و کودکانشان را رها کردند.

پس از فتح این قلعه مستحکم فتح قسمت اول خیبر یعنی ناحیه نطاه و شق به پایان رسید. در این ناحیه قلعه‌های کوچک دیگری نیز وجود داشت که به مجرد سقوط این قلعه، یهودیان، آن قلعه‌های کوچک را تخلیه کردند و به قسمت دوم خیبر گریختند.