حالت آماده باش در مدینه

مسلمانان، شب یکشنبه هشتم شوال سال سوم هجری را با اضطراب و در حالت آماده باش گذراندند، چنانچه با وجود خستگی وافر، کوچه‌ها و راه‌ها و ورودی‌های مدینه را کاملاً زیر نظر داشتند و از رهبرشان حراست می‌کردند؛ زیرا نگران بودند که شاید برای آن حضرت ج اتفاق ناگواری رخ دهد.