آخرین یورش مشرکان

وقتی رسو ل خدا ج به مقر فرماندهیش در دامنه کوه برگشت و جای گرفت؛ مشرکان، آخرین تهاجم خود را برای غلبه بر مسلمانان، سامان دادند.

ابن اسحاق می‌گوید: چون پیامبر ج خدا به کوه رسید، گروهی از قریش به فرماندهی ابوسفیان و خالدبن ولید، خودشان را به فراز کوه و بالای سر رسول خدا ج رساندند؛ ‌لذا پیامبر ج فرمود: «خدایا! اصلاً سزاور آنان نیست که بر ما برتری داشته باشند».

پس از این عمر و گروهی از مهاجران جنگیدند تا آنان را از بالای کوه به پایین راندند. [۴۰۴]

در مغازی اموی آمده که چون مشرکین بر فراز کوه و بالاتر از پیامبر رفتند. آن حضرت به سعد فرمود: آن‌ها را دورکن.

سعد گفت: یا رسول الله! به تنهایی چگونه آن‌ها را متفرق کنم؟ پیامبر، فرموده‌اش سه بار تکرار نمود.

سعد، تیری از تیردانش در آورد و با آن، یکی از آن‌ها را کشت. گوید: دوباره آن تیر را برگرفتم و یکی دیگر را کشتم و باری دیگر آن تیر را برگرفتم و نفر سوم را هم کشتم؛ لذا از آنجا فرود‌آمدند. گفتم: این، تیر مبارکی است وآن را در تیردان گذاشتم. این تیرتا پایان زندگی، با سعد بود و پس از وفاتش به فرزندانش رسید. [۴۰۵]

[۴۰۴] مرجع سابق [۴۰۵]زادالمعاد (۲/٩۵)