بازدید لشکر

وقتی سپاه اسلام به محلی به نام «شیخان» رسید، پیامبر ج لشکرش را مورد بازدید قرار داد و آن دسته از افرادی را که کم سن وسال به نظر می‌رسیدند، از حضور در لشکر، منع کرد و آنان را بازگردانید؛ از جمله: عبدالله بن عمرس، اسامه بن زیدس، اسید بن ظهیرس، زید بن ثابتس، زید بن ارقمس، عرابه بن اوسس، عمر بن حزمس، ابوسعید خدریس، زید به حارثه انصاریس و سعد بن حبهس. بعضی، براء بن عازبس را نیز ذکر کرده‌اند. پیامبر ج به این‌ها دستور داد که به مدینه برگردند؛ اما حدیث بخاری دلالت بر حضور براء بن عازبس در جنگ احد دارد.

با این حال رسو ل خدا ج به رافع بن خدیج و سمره بن جندبس که کم سن و سال بودند، اجازه داد تا در جنگ شرکت کنند. دلیلش، این بود که رافع بن خدیجس د رتیراندازی مهارت داشت و لذا اجازه یافت در جنگ حضور یابد. سمره اعتراض کرد و گفت: من از رافع قویترم؛ من او را به زمین می‌زنم. پیامبر ج دستور داد آن دو با یکدیگر کشتی بگیرند و چون سمره، رافع را مغلوب کرد، او نیز اجازه یافت در جنگ شرکت کند.