غزوه بنی سلیم در منطقه کدر [۳۵۸]

پس از جنگ بدر اولین خبری که به مدینه رسید، این بودکه بنی سلیم - یکی از قبایل غطفان- خود را برای جنگ با مدینه آماده می‌کنند. پیامبر ج نیز آنان را غافلگیر کرد و با دویست سوار بر آنان شبیخون زد. خانه‌های بنی سلیم در کدر، واقع شده بود.

بنی سلیم گریختند و پانصد شتر در همان وادی رها نمودند. سپاه مدینه شترها را به غنیمت گرفتند و پس از جدا کردن یک پنجم آن‌ها بقیه را بین مجاهدان تقسیم کردند که به هر نفر، دو شتر رسید.

همچنین در این غزوه غلامی به نام یسار، اسیر و سپس آزاد شد.

پس از آن پیامبر ج سه شبانه روز در آنجا اقامت کرد، ‌این جنگ در شوال سال دوم هجری هفت روز پس از جنگ بدر یا در نیمه ماه محرم روی داد. در این غزوه پیامبرج فردی به نام سباع بن عرفطه را به عنوان جانشین تعیین نمود. برخی گفته‌اند: ابن ام مکتوم جانشین پیامبر ج بوده است. [۳۵٩]

[۳۵۸]کدر: پرنده‌ای است تیره رنگ، در اینجا اسم‌آبی از آب‌های بنی سلیم است که در نجد و در راه تجارتی بین مکه و شام قرار دارد. [۳۵٩] زادالمعاد، ۲/٩۰ ابن هشام ۲/۴۳، ۴۴، مختصره سیره الرسول ص ۲۳۶.