بازتاب خبر پیروزی در مدینه

وقتی مسلمانان پیروز شدند، پیامبر ج دو نفر را فرستاد تا خبر و مژده پیروزی را به مردم مدینه برسانند و برای اینکه زودتر خبر پیروزیشان منتشر شود، عبدالله بن رواحهس را به قسمت بالای مدینه- مدینه ی علیا- و زید بن حارثهس را به قسمت پایین مدینه – مدینه سفلی- فرستاد.

یهودیان و منافقان در مدینه اخبار دروغینی را شایعه می‌کردند. چنانچه در راستای همین شایعه پراکنی، خبر کشته شدن پیامبر ج را منتشر کرده بودند. هنگامی که چشم یکی ازمنافقان به زید بن حارثهس افتاد که بر قصواء- ناقه پیامبر- سوار بود، فریاد زد: محمد ج کشته شده است و این، شتر اوست که همه می‌شناسیم و این زید بن حارثهس است که نمی‌داند چه می‌گوید، گویا پس از شکست، فرار کرده است.

هنگامی که فرستادگان پیامبر ج رسیدند، مردم، اطراف آن‌ها برای شنیدن اخبار جنگ جمع شدند و بدین ترتیب اطمینان یافتند که مسلمانان، پیروز شده‌اند و بدین سان شادی و سرور، مدینه را فرا گرفت تا جایی که از چهار سوی مدینه فریاد لااله الا الله و الله اکبر بلند شد و بزرگانی که درمدینه بودند، برای عرض تبریک به پیامبر ج، از مدینه بیرون شدند و به سوی بدر به راه افتادند.

اسامه بن زیدس گوید: هنگامی خبر پیروزی به ما رسید که رقیه دختر رسول خدا – همسر عثمان بن عفان- فوت کرده بود و ما مشغول دفن او بودیم. رسول خدا ج، مرا برای همکاری با عثمانس و رسیدگی به کارهایش در مدینه گذاشته بود.