شکست قطعی کفار

نشانه‌های سستی و پریشانی در صفوف مشرکین پدیدار شد و صف‌هایشان در برابر حملات شدید مسلمین از هم می‌پاشید و جنگ رو به پایان بود و مشرکان دسته دسته پراکنده می‌شدند و می‌گریختند و مسلمان آن‌ها را دنبال می‌کردند و می‌کشتند و به اسارت می‌گرفتند تا اینکه شکست مشرکان قطعی شد.