صفحه نخست تاریخ اسلام سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم تعداد سپاه اسلام و تقسیم فرماندهی‌ها

تعداد سپاه اسلام و تقسیم فرماندهی‌ها

رسول خدا ج آمده خروج شد؛ بنا بر اختلاف روایات، ۳۱۳ یا ۳۱۴ یا ۳۱٧ تن، آن حضرت را همراهی کردند؛ ۸۲ یا ۸۳ یا ۸۶ نفر از مهاجرین، ۶۱ تن از اوس و ۱٧۰ تن از خزرج.

مسلمانان، آنچنان که باید و شاید آمادگی رویارویی با دشمن را نداشتند، چنانکه تنها یک یا دو اسب، با خود داشتند؛ یکی، اسب زبیر بن عوامس بود ودیگری، از آن مقداد بن اسودکندیس.

هفتاد شتر نیز با خود داشتند و هر دو یا سه نفر، به نوبت بر یک شتر سوار می‌شدند. شتر رسول خدا ج و علیس و مرثد بن ابی مرثد غنویس، یکی بود.

رسو ل خدا ج عبدالله بن ام کلثومس را به عنوان پیش نماز و جانشین خود در مدینه منصوب کرد و وقتی به روحاء رسیدند، ابولبابه بن عبدالمنذر را به عنوان جانشین خود به مدینه فرستاد.

پیامبر ج پرچم سپاه را که سفید بود، به مصعب بن عمیر عبدری قریشیس سپرد و سپاهش را به دو گروه زیر تقسیم نمود:

۱. گردان مهاجران؛ پرچم این گروه را به علی ابن ابیطالبس داد.

۲. گردان انصار؛ پرچم این گروه را به سعد بن معاذس داد.

فرماندهی سمت راست را به زبیر بن عوامس سپرد و فرماندهی سمت چپ را به مقداد بن عمروس؛ چنانکه پیشتر گفتیم فقط این دو نفر در جمع سپاه، اسب داشتند. رسول خدا ج قیس بن ابی صعصعهس را دنباله دار لشکر نمود و فرماندهی سپاه اسلام را شخصاً بر عهده گرفت.