دعوت مخفی

سه سال از دعوت آن حضرت ج سری و پنهانی بود. واضح است که مکه، مرکز دینی اعراب بوده و درآن، کعبه و بت‌هایی وجود داشته که از نظر سایر عرب‌ها نیز مقدس و قابل احترام بودند.

لذا همین امر، دعوت و اصلاح را با دشواری زیادی روبروی می‌کرد؛ زیرا اصلاح و دعوت، در جامعه مکه، بعید به نظر می‌رسید. بنابراین فعالیت دعوتی در آنجا عزم و اراده‌ای می‌طلبید که حوادث ناگوار و سختی‌ها، آن را سست و متزلزل نکند.

بنابراین باید در ابتدا، کار دعوت مخفیانه انجام می‌شد تا اهل مکه به یکباره علیه دعوت نیاشوبند و رویاروی آن نایستند.