نسب و خانواده محمد ج

نسب پیامبر خدا ج به سه قسمت تقسیم می‌شود؛ بخش اول آن که مورد اتفاق بیشتر سیره نویسان و نسب شناسان است، از پیامبر ج شروع و به عدنان متنهی می‌شود. قسمت دوم نسب پیامبر ج، از عدنان شروع می‌شود و به ابراهیم÷ می‌رسد؛ در این قسمت سیره نویسان، اختلاف نموده‌اند، گروهی سکوت کرده و گروهی، نسب نامه آن حضرت ج را پس از عدنان نیز برشمرده‌اند. در بخشی از نسب نامه ایشان یعنی در فاصله ابراهیم÷ تا آدم÷، صحیح و غیرصحیح با هم در آمیخته است. پیشتر اشاره‌ای به نسب رسول خدا ج نمودیم و اینک به تفصیل آن می‌پردازیم.

بخش اول: محمد پسر عبدالله پسر عبدالمطلب که اسمش شبیه است، پسر هاشم- اسمش عمرو است- پسر عبدمناف که اسمش، مغیره است- پسر قصی – که نامش زید است- پسر کلاب فرزند مره پسر کعب فرزند لؤی پسر غالب فرزند فهر- که لقبش قریش است و به همین مناسبت قبیلۀ قریش به او منسوب می‌باشد. - پسرمالک بن النضر- که نامش قیس است- پسر کنانه فرزند خزیمه فرزند مدرکه- اسمش عامر است- پسرالیاس پسر مضر بن نزار بن معد بن عدنان. [۶۶]

بخش دوم: عدنان پسر أد پسر همیسع پسر سلامان پسر عوص پسر بوز پسر قموال پسر ابی بن عوام پسر ناشد پسر حزا پسر بلداس پسر یدلاف پسر طابخ پسرجاحم پسر ناحش پسر ماخی پسر عیض پسر عبقر پسر عبید پسر الدعا پسر حمدان پسر سنبر پسر یثربی پسر یحزن پسر یلحن پسر ارعوی پسر عیض پسر دیشان پسر عیصر- پسر افتاد پسر ایهام پسر مقصر پسر ناحث پسر زارح پسر سمی پسر مزی پسر عوضه پسر عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام. [۶٧]

بخش سوم: ابراهیم÷ بن تارح – که نامش آزر است- بن ناخور بن ساروع یا ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح÷ بن لامک ابن متوشلخ ابن اخنوخ که گویند همان ادریس پیامبر÷ بوده است- ابن یرد بن مهلائیل بن قینان بن آنوشه بن شیث ابن آدم علیهما السلام. [۶۸]

[۶۶] سیرة ابن هشام (۱/۱ و۲)؛ تلقیح فهوم أهل الأثر (۵/۶)؛ رحمة للعالمین (۲/۱۱ تا ۱۴) و (۲/۵۲). [۶٧] طبقات ابن سعد؛ علامه محمد سلیمان منصورپوری، این بخش از نسبت نامه رسول خدا ج را به روایت کلبی، جمع آوری نموده است؛ نگا: رحمة للعالمین (۲/۱۴- ۱٧)؛ در رابطه با این بخش نسب نامه، اختلاف زیادی در منابع تاریخی وجود دارد. [۶۸] سیرة ابن هشام (۱/۲-۴)؛ تلقیح فهوم أهل الأثر، ص ۶؛ خلاصة السیر از طبری (ص۶)؛ رحمة للعالمین (۲/۱۸) در منابع تاریخی مختلف، در برخی از این نام‌ها، اختلاف وجود دارد و در پاره‌ای ازموارد، برخی از این نام‌ها، نیامده‌اند.