مشخصات کتاب

سیرت رسول اکرم ج

(ترجمه کتاب الرحیق المختوم)


تأليف:

صفی الرحمن مبارک‌پوری


مترجم:

حامد فیروزی
محمد ابراهیم کیانی