صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا درّ چهارم: رابطه‌ات را با خدا برقرار کن

درّ چهارم: رابطه‌ات را با خدا برقرار کن

لو لا المشقة ساد الناس كلهم
الجود يفقــر و الإقـدام قتّال

«اگر مشقت نمی‌بود، تمام مردم، ریاست می‌کردند؛ جود و سخاوت فقیر می‌کند و اقدام کشنده است».

پاداش ایمان و عمل صالح، زندگی پاکیزه و خوب در دنیاست؛ لازم نیست که این زندگی، مرفه و راحت باشد؛ گاهی، بدون رفاه و آسایش مادی، خوب و پاکیزه است؛ زیرا غیر از پول و ثروت، چیزهای زیادی هستند که زندگی را زیبا می‌کنند؛ از جمله:

ارتباط با خدا و اعتماد به او، اطمینان به عنایت و رضای الهی، تندرستی و آرامش و رضایت خاطر، برکت و آرامش خانه، فراهم بودن خواسته‌های مشروع، شاد شدن به عمل صالح و آثار و پیامدهای آن بر روان زندگی. همه‌ی این‌ها، زندگی را آراسته و زیبا می‌کنند.

پول و ثروت، فقط یکی از عوامل زیبایی زندگی است که مقدار کمی از آن کفایت می‌کند تا بوسیله‌ی آن دل به چیزی بپیوندد که نزد خدا بزرگتر و پاکیزه‌تر است.

تابش نور: یکی از قواعد ثابت، این است که مردان بزرگ عناصر عظمت خود را از مادرانشان به ارث می‌برند.

درخشش نور: لا إله إلا الله.