در (مروارید)

درخشش نور: پاداش شکیبایان، بدون حساب و به تمام و کمال به آنها داده می‌شود.