مرجان‌ها

درخشش نور: خداوند، با پرهیزگاران و نیکوکاران است.