مرواریدها

درخشش نور: از دسیسه‌های آنان ناراحت مباش.