انگشترها

درخشش نور: و اگر بخواهید نعمت‌های خدا را بشمارید، نمی‌توانید آن‌ها را به شمارش درآورید.